Algemene Voorwaarden

Broersma Advocatenkantoor

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen het Advocatenkantoor en cliënt(en).

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt(en).

Opdrachten

3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridische medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

5. De werking van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het Advocatenkantoor tegen vorderingen van derden te stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het Advocatenkantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

8. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een procesadvocaat. De advocaat zal bij het inschakelen van een derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n).

9. Het Advocatenkantoor zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

10. Het Advocatenkantoor zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie/honorarium en kosten

11. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan het Advocatenkantoor honorarium verschuldigd.

12. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, proces advocaatkosten en dergelijke.

13. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan het Advocatenkantoor toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

14. Het Advocatenkantoor is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Per 1 januari 2010 bedraagt dit tarief €175,00.

15. Ten aanzien van het honorarium is het kantoor gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

16. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling

17. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

18. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

19. Betaling van de cliënt houd erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

20. Indien het Advocatenkantoor zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

21. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 20 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

22. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft het Advocatenkantoor naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.Het Advocatenkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

23. Met betrekking tot al onze werkzaamheden/verrichtingen/adviezen wordt door Broersma Advocatenkantoor geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve en indien en voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, verhoogt met het eigen risico van de advocaat van ten hoogste € 2.500,– per geval. Alle overige aansprakelijkheden hebben wij derhalve uitgesloten.

24. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het Advocatenkantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Derdengelden

25. Gelden die het Advocatenkantoor ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de St. Beheer Derdengelden Hu Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering

26. Na het einde van de opdracht worden in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek van de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door het Advocatenkantoor teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

Klachten- en geschillenregeling

27. Het Advocatenkantoor neemt deel aan de klachten- en geschillen regeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met het Advocatenkantoor aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl

28. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie dient de klacht in een klachtenprocedure bij het Advocatenkantoor te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

29. De opdrachtgever dient zijn klacht aan het Advocatenkantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

30. Het Advocatenkantoor zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

31. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het Advocatenkantoor voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

32. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogste van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.

33. Het Advocatenkantoor kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

34. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ‘s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 (2591 XR) en te bereiken op telefoonnummer 070-3105310.

Toepasselijk recht en forumkeuze

35. Op de overeenkomst van opdracht russen het Advocatenkantoor en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen – naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure – uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

Vrijblijvend contact

Ik help u graag met al uw vragen omtrent strafrecht, agrarisch recht, vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen.